Sustav upravljanja procesima

/Sustav upravljanja procesima
Sustav upravljanja procesima2018-02-27T11:30:06+00:00

Ovim sustavima obuhvaćeno je praćenje i primjena zakonske regulative Republike Hrvatske, jedinica lokalne samouprave, kao i internih akata Društva. SUP obuhvaća zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom, kvalitetu i sigurnost vode za ljudsku potrošnju ISO 22000:2005 te HACCP sustav. Sustav upravljanja procesima odnosi se i na nadzor i kontrolu ključnih i ostalih procesa u Vodoopskrbi Kupa. Nadzor procesa je osiguran definiranjem odgovornosti, a mjerenja i analize procesa su uspostavljena tamo gdje je to primjereno (opisano u dokumentaciji sustava).

Ključni procesi su:

 • Proizvodnja vode za ljudsku potrošnju
 • Kontrola kvalitete vode
 • Nabava
 • Distribucija proizvoda

Procesi podrške su:

 • Prodaja (Vodoopskrba Kupa d.o.o. ima samo 2 kupca, to su Sisački vodovod d.o.o., Sisak i Privreda d.o.o., Petrinja)
 • Zaštita okoliša
 • Održavanje
 • Zaštita na radu i zaštita od požara
 • Praćenje potreba i zadovoljstva kupaca

Pozicija u vodoopskrbnom sustavu

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom obuhvaćaju ispunjavanje zakonskih obveza: odvojeno prikupljanje otpada, izračuni emisija te unos podataka u ROO, ispunjavanje očevidnika te vođenje ostale potrebne dokumentacije. Svrha sustava zaštite okoliša je prepoznavanje negativnih utjecaja na okoliš, njihovo ocjenjivanje i rangiranje, te izrada i realizacija programa za unapređenje odnosa prema okolišu. Također ovim putem se identificiraju moguće izvanredne situacije, te na toj osnovi izrađuju postupci preventivnih mjera, te odaziv ukoliko se izvanredne situacije dogode. Gospodarenje otpadom provodi se na učinkovit i siguran način. Važno je istaknuti da su uključeni svi zaposlenici, svatko u svojem djelu rada. Treba također istaknuti kako je obveza Vodoopskrbe Kupa d.o.o. kao javnog trgovačkog društva, briga za interese zajednice, kako kvalitetom i dostupnosti vode za piće, tako i brigom o okolišu.

 

Izrađeni dokumenti u skladu sa zakonskom regulativom:

Sva potrebna dokumentacija za vodopravnu dozvolu i donošenje Odluke o zonama sanitarne zaštite (Pravilnik o uvjetima utvrđivanja zona sanitarne zaštite):

 • „ Operativni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda – zahvat na rijeci Kupi“, Vodoopskrba Kupa d.o.o., 2016.g.
 • „Elaborat zona sanitarne zaštite“, RGNF, 2016.g.
 • „Hidrološki elaborat rijeke Kupe“, RGNF, 2016.g.

Zaštita okoliša:

 • “Operativni plan zaštite i spašavanja”, ZIRS, 2018.g.  kojime  je izražen program mjera za sprječavanje od izvanrednih događaja, procijenjena posljedica izvanrednog događaja i provedba mjera u slučaju izvanrednog događaja te način zbrinjavanja opasnih tvari i sanacija okoliša.
 • Elaborat – obavijesti o malim količinama opasnih tvari (Prema Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o sprečavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari),
 • Obrazac – obavijesti o malim količinama opasnih tvari u postrojenju,
 • Plan gospodarenja otpadom (očevidnici za sve vrste otpada, ključni brojevi, prateći listovi,.. prema Zakonu o održivom gosp. otpadom)
 • Godišnji plan održavanja vodoopskrbnih objekata i opreme (prema Pravilniku o sanitarno – tehničkim i drugim uvjetima za vodoopskrbne objekte)

 

Prema Pravilniku o izdavanju vodopravnih akata:

 • Pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa i mulja iz procesa pročišćavanja otpadnih voda
 • Plan rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda