HACCP i ISO 22000

/HACCP i ISO 22000
HACCP i ISO 220002018-02-27T11:24:40+00:00

HACCP  i ISO 22000 sustavi uvedeni radi identifikacije rizika po zdravlje ljudi i za uspostavu strategije sprečavanja njihove pojave. Omogućavaju nam prevenciju i kontrolu u svim fazama proizvodnje, a ne samo kroz ispitivanje gotovoga proizvoda.

HACCP sustav – Hazard Analysis and Critical Control Point ili HACCP je sustavni preventivni pristup kojim se osigurava sigurnost hrane (vode za ljudsku potrošnju). Zadatak HACCP-a je identifikacija i analiza opasnosti i utvrđivanje preventivnih mjera kojima se rizik nastanka potencijalne opasnosti za ljudsko zdravlje svodi na minimum ili potpuno uklanja.

Principi ili načela HACCP-a:

Analiza opasnosti: Označava moguće opasnosti povezane s hranom/vodom za ljudsku potrošnju kao i načine kojima su ove opasnosti identificirane. Opasnosti mogu biti biološke (djelovanje mikroorganizama), kemijske (toksini) ili fizikalne (komadi metala, krhotine stakla itd.)

Određivanje kritičnih kontrolnih točaka: U proizvodnom procesu postoje točke od polazne sirovine, kroz proizvodni proces, pa sve do faze isporuke krajnjem kupcu pri kojima se moguća opasnost može staviti pod kontrolu i/ili eliminirati.

Uspostavljanje kritičnih kontrolnih granica (KKT) za svaku kontrolnu točku npr. MDK za vodu za ljudsku potrošnju.

Uspostavljanje postupaka praćenja kritičnih kontrolnih točaka: praćenje se može odvijati na različite načine mjerenjem pH, mutnoće, dezinfekcijskog sredstva i sl.

Uspostavljanje korektivnih radnji koje trebaju biti poduzete kada je praćenje pokazalo da kritične točke nisu osigurane na adekvatan način.

Uspostavljanje postupaka kojim se potvrđuje da sustav ispravno funkcionira: može se odnositi na nadzor nad instrumentima, umjeravanje i ispitivanje strojeva i sl.

Uspostavljanje učinkovitog vođenja evidencije prema dokumentima HACCP sustava. Ovaj korak uključuje uspostavu zapisa o opasnosti i metodama za njihovu kontrolu, praćenje sigurnosnih zahtjeva i poduzete radnje kako bi se ispravili mogući nastali problemi. Svaki od ovih principa mora biti temeljen na pouzdanim znanstvenim tvrdnjama/činjenica, npr. na temelju objavljenih pravovremenih mikrobioloških studija.

 

 ISO 22000:2005 – Sustav upravljanja sigurnošću vode za ljudsku potrošnju

  • Certifikat (pdf): 

            ISO 22000 2018

Sadržaj norme

1 Područje primjene

2 Upućivanje na druge norme

3 Nazivi i definicije

4 Sustav upravljanja sigurnošću hrane

5 Odgovornost uprave

6 Upravljanje resursima

7 Planiranje i realizacija sigurnih proizvoda

8 Utvrđivanje prihvatljivosti/validacija, ovjera/verifikacija i poboljšavanje sustava upravljanja sigurnošću hrane

 

Zahtjevi ukratko:

Organizacija koja želi ispuniti zahtjeve norme mora definirati područje primjene sustava upravljanja sigurnošću hrane/vode za ljudsku potrošnju. Dokumentacija sustava upravljanja mora imati izjavu o politici sigurnosti i kvalitete, dokumentirane postupke i sve potrebne dokumente. Uprava mora dokumentirati i dokazati da je opredijeljena za razvoj i primjenu sustava upravljanja sigurnošću također mora ocjenjivati svoj sustav upravljanja. U upravinoj ocjeni mora biti obuhvaćena procjena mogućnosti za poboljšavanje sustava upravljanja. Organizacija mora osigurati odgovarajuće resurse za primjenu i održavanje sustava . Organizacija mora uspostaviti, primijeniti i održavati preduvjetne programe. Preduvjetni programi moraju biti primjereni potrebama organizacije i biti primijenjeni kroz cijeli operativni sustav. U dokumentaciji mora biti propisano kako se upravlja radnjama uključenim u preduvjetne programe. Tim za sigurnost hrane/ vode za ljudsku potrošnju mora provoditi analizu opasnosti. Sve opasnosti za sigurnost vode za ljudsku potrošnju moraju biti ustanovljene i zapisane. Mora se provoditi procjena opasnosti radi određivanja važnosti opasnosti. Na temelju procjene opasnosti mora se izabrati prikladna kombinacija kontrolnih mjera. Izabrane kontrolne mjere moraju biti kategorizirane prema upravljanju putem operativnih PRP-a ili HACCP plana. Prije primjene kontrolnih mjera organizacija mora validirati kontrolne mjere, koje moraju biti učinkovite. Organizacija mora osigurati dokaze da su utvrđene metode i oprema za praćenje i mjerenje odgovarajuće. Oprema mora biti umjerena od vanjskih organizacija i provjerena .

Izvor: https://hr.wikipedia.org/wiki/ISO_22000