Djelatnosti

Djelatnosti2018-02-22T11:35:21+00:00

Vodoopskrba Kupa d.o.o. je tvrtka za proizvodnju vode za ljudsku potrošnju. Instalirani kapacitet postrojenja je 810 l/s,  trenutačna potreba pogona je 210 l/s. Godišnje se proizvede oko 5.000.000 m3 vode za piće s tim da se razvojem industrije i većim brojem priključaka građanstva, u narednom periodu, očekuje trend porasta proizvodnje.

Pogon za proizvodnju vode za piće se može podijeliti na nekoliko međusobno povezanih cjelina: zahvat sirove vode, mehaničko i kemijsko pročišćavanje (rešetka, mikrosito, taložnice, filteri, priprema i doziranje aditiva), dezinfekcija (primarna i sekundarna) i distribucija vode za piće u glavnu vodospremu i dalje prema dvama kupcima (Sisački vodovod d.o.o i Privreda Petrinja) koji su ujedno i glavni distributeri svaki na svom području.

Kao sirovina za proizvodnju vode za ljudsku potrošnju zahvaća se voda rijeke Kupe koja u prvoj fazi tretiranja prolazi rešetku kojom se uklanjaju grublje nečistoće i ulazi u bazen sirove vode. Sirova voda se, zatim, transportira na najvišu kotu pogona odakle gravitacijski prolazi sve ostale faze pročišćavanja. Prilikom transporta voda prolazi kroz regulator dotoka koji optimizira rad pumpi sirove vode (regulira se ovisno o tome koliko je pumpi trenutačno u pogonu).

Nakon dolaska na najvišu kotu pogona voda prolazi kroz mikrosito kojim se uklanjaju finije nečistoće, a odmah zatim ulazi u mješač. U mješaču se dešava nekoliko stvari: obavlja se proces koagulacije (kao koagulant se koristi aluminij-sulfat), dozira se sredstvo za sniženje pH vrijednosti (sulfatna kiselina) i vrši se snažno miješanje sirove vode sa uronjenim turbinama uz istovremeno odsisavanje i otapanje viška ozona neupotrijebljenog u procesu glavne (primarne) ozonizacije. Tako tretirana, iz mješača voda dalje odlazi na dvije vertikalne taložnice gdje se obavljaju procesi flokulacije i taloženja. U taložnice se dodaje pomoćno sredstvo za flokulaciju (polielektrolit) i sredstvo za uklanjanje mirisa i okusa (PAC). Taložnice su opremljene mješačem (njime se osigurava homogenizacija otopine), zgrtačem mulja (neaktivni mulj se zgrtačem obire i odvodi prema muljnom ispustu i dalje u kanalizaciju) i pumpama za recirkulaciju mulja (njima se aktivni mulj rastrese tako da on obavlja svojevrsnu filtraciju ostatnih nečistoća u vodi). Istaložena voda odlazi dalje na 8 filterskih polja gdje se filtrira kroz sloj kvarcnog pijeska debljine 1 m, od čega je 20 cm nosivi, a 80 cm filtracijski sloj. Prosječna granulacija filtracijskog pijeska je 1 mm. Filtrirana voda se sakuplja u dvije komore, gdje se uporabom tanjurastih ozračivača vrši primarna dezinfekcija ozonom. Tako pripremljena voda za piće spojnim cjevovodom, gdje se injektorom dozira tekući klor kao sekundarno dezinfekcijsko sredstvo, odlazi u bazene čiste vode. Iz bazena voda za ljudsku potrošnju se, visokonaponskim pumpama, transportira u glavnu vodospremu, odakle gravitacijski odlazi prema distributerima. Pri tome se u vodu aplicira i drugo sekundarno dezinfekcijsko sredstvo (klor dioksid) kojim se osigurava bakteriološka ispravnost vode za ljudsku potrošnju sve do primopredajnih mjesta, tj. do mjesta prodaje vode Sisačkom vodovodu d.o.o., Sisak i Privreda d.o.o., Petrinja.