Struktura vlasništva

Vodoopskrba Kupa d.o.o. se nalazi u vlasništvu grada Siska, kao većinskog vlasnika, grada Petrinje, općine Sunja, Lekenik i Martinska Ves koji su ujedno i članovi društva. Članovi društva upravljaju istim putem Skupštine. Skupština društva (saziva ju Uprava) odlučuje o financijskim izvješćima, o razvoju komunalne infrastrukture o izboru i opozivu članova Nadzornog odbora, o cijeni vode itd. Nadzorni odbor, koji se sastoji od 7 članova (4 člana iz Grada Siska, 1 član iz Petrinje, 1 član od ostalih osnivača i 1 član predstavnik radnika) bira Skupština društva. Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova društva, zastupa društvo prema upravi, zajedno s upravom podnosi Skupštini prijedloge odluka, sklapa ugovor o radu s Upravom itd. Uprava društva sastoji se od jednog člana uprave – Direktora društva. Direktora društva svojom odlukom imenuje i opoziva Skupština društva. Društvo zastupa Direktor društva, samostalno i pojedinačno. Ovlaštenja i nadležnosti direktora uređena su Zakonom o trgovačkim društvima, Društvenim ugovorom, Ugovorom o radu i općim aktima društva.