Linkovi

www.voda.hr www.duv.hr www.mps.hr www.nn.hr www.sisak.info www.sisak.hr www.petrinja.hr www.google.hr www.smz.hr www.gvik.hr www.hdzv.hr

Zakoni:

VODNO GOSPODARSTVO

Zakon o vodama ( NN 153/9, NN 63/11, NN130/11, NN 56/13, NN 14/14) http://http://www.propisi.hr/print.php?id=391 Zakon o vodi za ljudsku potrošnju ( NN 56/13, NN 64/15) http://http://www.zakon.hr/z/584/Zakon-o-vodi-za-ljudsku-potro%C5%A1nju Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju ( NN 125/13, NN 141/13)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_10_125_2694.html

Strategija upravljanja vodama ( NN 91/08)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_08_91_2900.html

Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1681.html

Plan upravljanja vodnim područjima (NN 82/13)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_82_1737.html

Državni plan za zaštitu voda (8/99)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_01_8_98.html

FINANCIRANJE

Zakon o financiranju vodnog gospodarstva NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14 , 119/15, 120/16

Uredba o visini naknade za zaštitu voda NN 8 82/1083/12151/2013 Uredba o visini naknade za korištenje voda NN 82/201083/201210/2014 Uredba o visini naknade za uređenje voda NN  82/2010108/2013

Uredba o visini vodnog doprinosa NN  78/201076/201119/2012, 151/2013 i 83/2015

Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva NN 112/10

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_112_2961.html

ZAŠTITA OKOLIŠA

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1659.html

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_94_2123.html

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, NN 121/15)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_23_426.html

Plan intervencija u zaštiti okoliša ( NN 82/99, 86/99, 12/01)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/271225.html,

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/271255.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/231819.html

Uredba o načinu utvrđivanja šteta u okolišu (NN 139/08)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_139_3893.html

Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14)

http://www.zakon.hr/z/269/Zakon-o-za%C5%A1titi-zraka

KEMIKALIJE

Zakon o kemikalijama (NN 18/13)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_18_294.html

Pravilnik o skladištenju kemikalija koje djeluju u obliku plina ( NN 91/13)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_91_2060.html