Uređenje vodotoka rijeke Kupe kod vodozahvata Vodoopskrbe Kupa d.o.o.

//Uređenje vodotoka rijeke Kupe kod vodozahvata Vodoopskrbe Kupa d.o.o.

Uređenje vodotoka rijeke Kupe kod vodozahvata Vodoopskrbe Kupa d.o.o.

U Vodoopskrbi Kupa d.o.o. su počeli radovi na uređenju vodotoka rijeke Kupe kod vodozahvata, mjesta na kojem „sirova“ voda rijeke Kupe ulazi u postrojenje za proizvodnju vode za ljudsku potrošnju.
Uređenje vodotoka je potrebno zbog činjenice da je još kod izgradnje postrojenja došlo do djelomičnog urušavanja obaloutvrde u vodotok rijeke Kupe što je zajedno sa nanosima šljunka koji su u međuvremenu nastali na prostoru neposredno ispred vodozahvata generiralo nastanak takozvane „mrtve vode“ i u određenim okolnostima otežava rad Vodoopskrbe Kupa d.o.o. kroz potrebu intenzivnijeg kondicionirana i veće potrošnje energije za transport vode od vodozahvata do postrojenja.
Realizacija uređenja vodotoka rijeke Kupe kod vodozahvata Vodoopskrbe Kupa d.o.o. rezultat je suradnje sa Hrvatskim vodama koje su u 2014.godini financirale izradu projekta za predmetni zahvat, a u 2015. su Hrvatske vode provele proceduru odabira izvoditelja radova i preuzele na sebe financiranje istih.
Podrazumijeva se da su poduzete sve mjere sigurnosti i prilagodbe načina i dinamike rada postrojenja za proizvodnju vode za ljudsku potrošnju tako da predmetni radovi na vodozahvatu nemaju nikakav utjecaj na stabilnost distribucije vode do korisnika i samu kvalitetu vode.
Rješavanje pitanja funkcionalnosti i veće učinkovitosti vodozahvata i pratećih objekata Vodoopskrba Kupa d.o.o. je postavila za sada u tri faze – prva faza zamjene dotrajale čelične rešetke za uklanjanje većih nečistoča realizirana je u prvom kvartalu 2015.godine, uređenje vodotoka kroz suradnju sa Hrvatskim vodama je druga faza dok će treća faza, zamjena dotrajalog ravnog krova na objektu u kojem su smještene pumpe za transport vode od vodozahtvata do postrojenja adekvatnijim kosim krovom biti ostvarena do kraja 2015.godine.

2015-09-04T05:31:08+00:004. rujna 2015.|