Pozdravna riječ

ISO 9001 - ISO 14001, ISO 22000

Dostupnost sigurne vode za piće neophodna je za zdravlje i osnovno je ljudsko pravo.
Politika kvalitete, sigurnosti vode za piće i zaštite okoliša temelj je poslovnog upravljanja procesima Vodoopskrbe Kupa d.o.o..
Poslovni uspjeh počiva na stalnom podizanju svijesti o važnosti provođenja različitih aktivnosti koje će osigurati kvalitetu, zdravstvenu ispravnost i sigurnost vode za piće te očuvanje okoliša.
Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, sigurnošću vode za piće i okolišem uspostavljen je na osnovu zahtjeva međunarodnih normi ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 i ISO 22000:2005. Uspostavljeni integrirani sustav upravljanja održava se na svim razinama, na čelu s upravom.
Cilj nam je:
- zadovoljavati zakone i druge obvezujuće propise,
- zadovoljavati zahtjevei potrebe kupaca, korisnika, lokalne zajednice i drugih zainteresiranih strana,
- osigurati isporuku kvalitetne i sigurne vode za piće,
- sprječavati onečišćenja okoliša i odgovorno gospodariti s prirodnim resursima,
- postupati u skladu s utvrđenim postupcima i dodijeljenim odgovornostima.
Kontinuirano poboljšavamo naše znanje, tehnologiju i proizvode kako bismo ispunili potrebe naših kupaca.
Stalno unaprjeđujemo sve aspekte našeg poslovanja kroz implementaciju procesa upravljanja kvalitetom, sigurnosti vode za piće i zaštitom okoliša. Potičemo radnu okolinu i timski rad uz osiguranje otvorene komunikacije s našim radnicima, kupcima, korisnicima, dobavljačima, lokalnom zajednicom i zainteresiranim stranama.
Stalno unaprjeđenje naših internih procesa i organizacije uz neprekidno usavršavanje i razvoj čine osnovu na kojoj gradimo našu budućnost. Ostvarivanje ciljeva postavljenih ovom politikom je stalan zadatak svih zaposlenih.
ISO 14001
ISO 9001
Direktor:
direktor društva Pejo Trgovčević, dipl.ing. prometa